Všeobecné obch. podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti winterspace, s.r.o.

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami – predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci vystavením objednávky prejavuje súhlas s týmito VOP.

1.2. Za predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť winterspace, s.r.o. so sídlom Kukučínova 195/10, 01701 Považská Bystrica, IČO: 36353191, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vložka číslo 15349/L (ďalej len „predávajúci“).

1.3. Kupujúci je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u predávajúceho tovar/služby.

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vykonaný voči predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a/alebo službu a zaplatiť zaň kúpnu cenu v lehote splatnosti.

2.2. Kupujúci môže vystaviť objednávku tovaru telefonicky, poštou, e-mailom alebo osobne. Objednávka kupujúceho musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno, priezvisko a trvalé bydlisko v prípade fyzickej osoby kupujúceho,

b) IČ DPH kupujúceho (ak je platcom DPH),

c) presnú špecifikáciu druhu, množstva objednávaného tovaru a/alebo služby,

d) spôsob odberu a miesto dodania tovaru.

2.3. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je rozhodujúca objednávka kupujúceho písomne potvrdená predávajúcim. Písomným potvrdením (akceptáciou) objednávky predávajúcim dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po tom, ako písomne potvrdil kupujúcemu jej akceptáciu. Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná.

2.4. V písomnom potvrdení objednávky budú uvedené aspoň tieto údaje: identifikačné údaje predávajúceho (obchodné meno, sídlo a IČO/meno, priezvisko) a kupujúceho (údaje podľa bodu 2.2. písm. a) a b) VOP, fakturačná a dodacia adresa), dátum objednávky, špecifikácia druhu a množstva objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie a montáž tovaru, celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady, spôsob dodania, spôsob vykonania platby, predpokladaná doba dodania.

2.5. Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky odoslanej predávajúcim kupujúcemu. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená osobitná písomná kúpna zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnej akceptácii objednávky odoslanej predávajúcim kupujúcemu.

2.6. Akékoľvek dodatky alebo vedľajšie dojednania ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme (poštou alebo e-mailom) a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

2.7. Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a iné údaje o tovare sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné.

2.8. Predávajúci si ponecháva vlastnícke a autorské práva ku katalógom, výkresom a iným podkladom súvisiacich s predajom tovaru, a to bez výhrad. Kupujúci nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu s tovarom.

2.9. Predávajúci aj kupujúci môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku kupujúceho až do potvrdenia objednávky predávajúcim.

2.9. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

 

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena tovaru je určená kúpnou zmluvou, alebo na základe kúpnej zmluvy odkazom na cenovú ponuku vypracovanú predávajúcim kupujúcemu.

3.2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci na základe kúpnej zmluvy (potvrdenej objednávky kupujúceho) zašle kupujúcemu zálohovú faktúru. Doba dodania začne plynúť vždy až dňom pripísania celej úhrady zálohovej faktúry na účet predávajúceho, príp. zaplatením sumy zálohovej faktúry predávajúcemu v hotovosti. Po dodaní plnenia podľa príslušnej kúpnej zmluvy bude kupujúcemu vystavená finálna faktúra so splatnosťou 14 dní od doručenia.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv uzatvorených medzi zmluvnými stranami.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo akejkoľvek inej platby predávajúcemu, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,07 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.5. Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho nemá vplyv na povinnosť kupujúceho riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.

 

4. Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci dodá tovar v mieste, čase a spôsobom určeným v kúpnej zmluve. Tovar môže byť doručený priamo predávajúcim, prepravcom, zásielkovou službou alebo je možný osobný odber tovaru na dohodnutom mieste. Dodanie tovaru kupujúcemu bude potvrdené podpisom kupujúceho na preberacom protokole, na ktorom bude uvedené okrem iného označenie tovaru (typ, množstvo, príslušenstvo, …), dátum a miesto dodania tovaru.

4.2. Ak je tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru, najmä zabezpečiť osobu poverenú na prevzatie tovaru a potvrdenie prevzatia tovaru, stavebnú pripravenosť priestorov, … . Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je v prípade porušenia povinnosti poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na dodanie tovaru povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku neprevzatia tovaru, všetku škodu a ušlý zisk, vrátane predávajúcim vynaložených nákladov na prepravu a uskladnenie kupujúcim neprevzatého tovaru. To neplatí, ak predávajúci dodá tovar v rozpore s objednávkou mimo dohodnutého termínu dodania tovaru.

4.3. Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady, či bol dodaný so všetkým príslušenstvom a v požadovanom množstve. Všetky zistené zjavné vady je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať.

4.4. Predávajúci odovzdá kupujúcemu všetky doklady a listiny vzťahujúce sa na tovar najneskôr pri zaslaní finálnej faktúry (ak sú takéto doklady a listiny predávajúcemu k dispozícii).

4.5. Kupujúci berie na vedomie, že dohodnuté termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.

 

5. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

5.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a ďalších pohľadávok, ktoré má voči predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod. (výhrada vlastníctva).

5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy alebo okamihom odovzdania predmetu kúpy predávajúcim na prepravu prvému prepravcovi, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

5.3. Až do doby, kým sa kupujúci stane vlastníkom tovaru, je povinný ho udržiavať na svoje náklady v riadnom a použiteľnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru alebo objavenia vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť to bezodkladne predávajúcemu. Pokiaľ sa jedná o poškodenie, za ktoré nezodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť a aj zaplatiť opravu tovaru. Kupujúci je povinný počas trvania výhrady vlastníckeho práva zaobchádzať s tovarom šetrne, je povinný dodržiavať návod na použitie, bezpečnostné predpisy. Je povinný ho používať len na účel, na ktorý je určený v súlade s bezpečnostnými a inými všeobecne záväznými predpismi. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady záručné a pozáručné prehliadky podľa odporúčania od výrobcu, a to len v autorizovaných strediskách určených výrobcom.

 

6. Záručné podmienky a reklamácie

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré predávajúci nezodpovedá.

6.2. Predávajúci poskytuje na svoje výrobky záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim uvedeného na preberacom protokole, príp. záručnom liste.

6.3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené obvyklým používaním ani na vady vzniknuté najmä z nasledujúcich príčin:

– neodbornou manipuláciou s výrobkom

– nedodržaním pokynov uvedených v Návode na obsluhu

– použitím výrobku na iné účely ako tie, na ktoré je určený

– zanedbanou starostlivosťou o výrobok

– používaním výrobku v rozpore s jeho bežným použitím či v rozpore s Návodom na obsluhu

– použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poruchy, ako napr. zlomené, ohnuté alebo inak znehodnotené rúry na sušenie, výduchy a časti konštrukcie.

6.4. Záručné opravy môže vykonávať iba výrobca, zákaznícky servis alebo zaškolená kvalifikovaná osoba. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.5. V prípade, že kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. O týchto vadách je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe tovaru, príp. preberací protokol a záručný list a uviesť aj stručný popis vady tovaru.

6.6. Predávajúci je povinný do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o vade tovaru rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie kupujúceho alebo, pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť bez obhliadky tovaru, tak v tejto lehote zabezpečí obhliadku tovaru. Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať.

6.7. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia vady. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je predávajúci povinný ich bezodkladne doručiť kupujúcemu do miesta dodania. V prípade iných vád ich môže odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou za nový tovar, pričom výber spôsobu nápravy je na predávajúcom.

6.8. Lehota na vybavenie reklamácie je maximálne do 30 dní odo dňa uznania oprávnenosti reklamácie predávajúcim.

6.8. Právo na bezplatnú opravu, úpravu alebo výmenu výrobku zaniká ak:

– je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba

– údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča

– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou

– sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku  neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

6.9. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácie zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť vady na tovare.

6.10. Prebiehajúce reklamačné konanie neoprávňuje kupujúceho neuhradiť faktúru vystavenú kupujúcemu predávajúcim.

6.11. V prípade, že kupujúcemu nebude reklamácia uznaná, náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.

 

7. Rozhodcovská doložka

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré medzi nimi vznikli, alebo v budúcnosti vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nezávislými tromi rozhodcami stáleho PRVÉHO TRENČIANSKEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín podľa Rokovacieho poriadku tohto Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, telefónneho čísla a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č 428/2002 Z. z., O ochrane osobných údajov, v platnom znení.

8.2. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú platné a účinné od 1.6. 2016.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

9.3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnou zmluvou a týmito VOP bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.